Welcome, Guest ! (Login | Register)
Our resources, Your power      
 

  Bio-Service

 

基因芯片技术服务
按照物种选择 真核生物
 
 
表达谱芯片 原核生物 细菌基因组芯片
 
 
按照芯片种类选择
 
 
 
按照品牌选择
 
 
关键字搜索
 

 产品列表

 

 

 

 

共有 1873件 每页显示10件 第1页/共188页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 后一页 尾页

 

 Copyright@2009|Powered by YesLab|Copy Right|Contact Us|SEARCH|SITEMAPHuICPBeian09048685No